Karel Jaromír Erben (1811–1870)

Český básník, historik, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek. Jeho sbírka balad Kytice se brzy po svém prvním vydání roku 1853 v Praze stala pozoruhodným fenoménem. Pro svoji úzkou spjatost s českou lidovou slovesností se v českém vlasteneckém prostředí těšila značné popularitě a v následujících letech dosáhla vysokého počtu vydání (jen za Dvořákova života vyšla čtrnáctkrát, počet vydání k dnešnímu dni přesahuje číslo 170). K Erbenovu dílu měl Dvořák mimořádně blízký vztah a nechal se jím několikrát inspirovat ke své vlastní tvorbě: roku 1871 zhudebnil Erbenovy básně Rozmarýna a Sirotkovo lůžko, o třináct let později vytvořil na základě balady z Kytice rozsáhlou kantátu Svatební košile a v roce 1896 zkomponoval volný cyklus čtyř symfonických básní Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek. Podle britského muzikologa Geralda Abrahama lze erbenovské vlivy vysledovat také ve skladatelových Legendách – v některých z nich je možno hudební témata přesně podložit Erbenovými verši. Kořeny Dvořákova zaujetí Erbenovými básněmi zřejmě spočívají v absolutním pochopení jejich svérázného koloritu a rytmiky, ve ztotožnění se s mravními principy, na jejichž porušení Erbenovi hrdinové doplácejí, a v okouzlení jejich českou pohádkovostí.