Slavní o Dvořákovi

SIR CHARLES MACKERRAS, dirigent

„Dvořák byl vždy mým oblíbeným skladatelem. Jeho dílo, zahrnující obrovské množství různých stylů, lze srovnat snad jen s Mozartovým. Vzpomeňme na jeho nádherné symfonie, charakteristické symfonické básně, dramatické opery, prosté písně, komorní a klavírní hudbu. Jeho díla, ačkoli často prodchnuta českým vlastenectvím, jsou zcela kosmopolitní a mají mezinárodní dosah. Podle mého názoru patří Dvořák k absolutní skladatelské špičce.“

EDWARD ELGAR, hudební skladatel

„Kéž bys mohl slyšet Dvořákovu hudbu. Je prostě úchvatná. Velmi melodická, promyšlená a má nádhernou instrumentaci: bez ohledu na to, jak málo nástrojů použije, nikdy to nezní ploše. Nedokážu to popsat, musí se to slyšet.“

RENÉE FLEMING, sopranistka

„Odjakživa cítím mimořádné souznění s Dvořákovým dílem. Již jako studentka jsem objevila jeho operu Rusalka a krása její hudby mě zcela uchvátila. Oblíbenost této opery neustále roste a mám velkou radost z toho, že Rusalčin měsíček stoupá na nebi čím dál výš... a že bude dál jasně zářit.“

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK, dirigent

„Jakmile jsem začal svá dirigentská studia, stalo se Dvořákovo symfonické dílo praktickou osou, kolem níž se odvíjely všechny moje další výboje do repertoáru české symfonické hudby. Mohu říci, že během třiceti let své dosavadní dirigentské činnosti jsem interpretoval Dvořákovu hudbu všude, kde jsem se objevil. Vnímal jsem hned zpočátku a cítím dodnes, jak velké privilegium máme my, čeští hudebníci v tom, že můžeme šířit Dvořákovo dílo, pečovat o toto úžasné bohatství, o němž si myslím, že stále ještě čeká na úplné zhodnocení. Mojí touhou a vášní je ukázat našim i zahraničním posluchačům Dvořákovo dílo v celé jeho košatosti a mnohotvárnosti. To je jeden z úkolů na celý zbytek mé profesionální dráhy...“

JAROSLAV SEIFERT, básník

„Žel, nejsem poučený v hudbě, ale bez hudby žilo by se mi chudě. Musím ji mít, musím ji denně slyšet a neznám téměř přesycení. A Slovanské tance! Není dne, aby se některý z nich neozval. A slyšíme v nich jakoby všechnu bohatost hudebnosti zakletou v dědictví tohoto národa, všechnu zpěvnost lidu i jeho neodmyslitelnou vlohu k tanci. V Tancích jakoby ze všech jeho melodií jediným tvůrčím gestem vytryskl jásot této hudby.“

JEAN SIBELIUS, hudební skladatel

„Jen málokdy je u umělce jeho vnější výraz v tak dokonalém souladu s jeho uměním jako u tohoto velkého českého umělce, u něhož čistě lidská stránka i stránka umělecká tvoří harmonický celek.“ 

HANS VON BÜLOW, dirigent

„Co provozuji, za tím stojím. Dvořák je mi vedle Brahmse nejvýznamnějším hudebníkem.“

LIBOR PEŠEK, dirigent

„Hudba Antonína Dvořáka zní tak poctivě, jak poctivě zní jeho krásné jméno. S jeho hudbou jsem prožil celý život a troufám si proto myslet, že Dvořáka znám do nejjemnějších záchvěvů jeho duše. Znám ho možná lépe, než lidi, kteří jsou mi nejbližší. Moje krev se k němu spontánně hlásí a nevím, co bychom si bez jeho hudby počali. Řekl za nás totiž prakticky všechno. V radosti i utrpení.“

GABRIELA BEŇAČKOVÁ, sopranistka

„Antonín Dvořák měl schopnost rozdávat pohodu, radost, životní harmonii, horoucí milostná vyznání. Někdy je mi líto, že jsem ho neznala osobně. Jsem šťastná, že zpívám jeho nádherné skladby, které mě naplňují umělecky a do kterých i já vkládám kus svého srdce.“

FRANTIŠEK ADOLF ŠUBERT, ředitel Národního divadla 1883–1900

„Přicházíval do mé kanceláře, buď když končil některé své dílo nebo když se děly zkoušky k jeho pracím. Nepamatuji se, že by býval kdy usedl. Obyčejně chodil, někdy se postavil k mému psacímu stolu nebo oknu, a pohlížeje střídavě do neurčita mluvil nebo poslouchal. A stávalo se, že uprostřed některé věty náhle ustal a zamyslil se. To mu v duši vylétl a počal pěti skřivan některé myšlenky hudební, které si někdy hned počal hvízdati. Teprve po chvíli vracel se ze své zasněnosti k řeči. A někdy také uprostřed řeči se obrátil a odkvapil. A přišel třeba za několik dní, ‚aby domluvil, v čem jsme předešle přestali‘. To vše působila v něm hudba. Bylo mu v očích a na tváři skoro znáti, jak v něm stále vře a tryská gejzír tónů v oněch nesčetných melodických kombinacích, jimiž tvořil svá díla.“

VÁCLAV HAVEL, dramatik

„Antonín Dvořák je jedním z těch velikánů našich dějin, který nám ukázal cestu a způsob, jak se můžeme nejlépe včlenit do širokých světových souvislostí tím, že jsme dobře sami sebou, že děláme dobře vlastní práci. On sám vstoupil do světového povědomí nikoli tím, že vykřikoval do světa své jméno a ukazoval na sebe prstem, ale obsahem svého bytí, svou prací, svými výkony, druhem své duchovnosti.“

MICHAEL TILSON THOMAS, dirigent

„Svět potřeboval Antonína Dvořáka už předtím, než se narodil, a můžeme jen vyjádřit vděčnost, že byl mezi námi. Řečí, jež je srozumitelná všem, sděluje Dvořák poselství, jehož obsah má všeobjímající platnost – poselství naděje, ušlechtilosti, poctivosti, pokory a odvahy.“

JOSEF SUK, houslista

„Jsem nesmírně pyšný na svého slavného pradědečka. Jeho skvělá hudba mě provázela na všech světových koncertních pódiích. Byl to geniální skladatel, pro mne vedle W. A. Mozarta ten největší.“

MARIE ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Dvořákova libretistka

„Mně se Dvořák líbí. Je nesmírně dobromyslný a přirozený. Do hudby je zamilován vášnivě a je přesvědčen, že je to nejlepší na světě. Když nějakou hudbu probírá, hluboká vráska, rozdělující čelo, se ještě více prohloubí. Dvořák se o sobě nedomýšlí, sláva ve světě neměla naň vlivu; zůstal tak přirozeným, jak byl dříve.“

VÁCLAV TALICH, dirigent

„Antonín Dvořák uměl naslouchat přírodě. Reálné hodnoty předmětů mění se mu ve spirituální hodnoty hudební. Zpívá strom, zpívá potok, zpívá kámen. Naturalistické rytmy venkovských muzik přetavují se v rytmickou poezii. Zem zpívá... Dvořák ovládá dokonale řemeslnou techniku své doby, jde dokonce nad ni, ale naplňuje ji duchem své vlasti a to ho po mém soudu učinilo světovým. Je jediná cesta, jak můžeme zainteresovat svět pro svou kulturu, a to je: zmocnit se technických vymožeností současné doby, ale nezapomenout přitom mluvit dobře česky.“

VLADIMÍR FRANZ, hudební skladatel

„Dvořák je pro mě anděl svatej. Nebylo většího génia, co touhle zemí šel. Ten kdyby vařil knedlíky, vyleze mu z toho muzika.“

JAN NERUDA, spisovatel

„Neznám Dvořáka osobně, jaký je, ale myslím si ho jako pravého muzikanta. Tedy co ‚poetu vzduchu‘, jak se říká pravému muzikantovi, který se pramálo o to stará, co se děje tam dole na zemi, hluboko pod ním... Vytýká se mu, že má ještě příliš mnoho fantazie a málo flegmatu. Také prý je velmi ctižádostivý. Bravo! Obejmul bych ho za to! A že prý konečně pracuje příliš mnoho. Vytýkejme oceánu, že má příliš mnoho vln!“

JOSEF SUK, hudební skladatel

„Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se mocným a nezdůrazňující vlastní velikost oproti ‚nižším‘, sebevědomí Vyvoleného bez ješitnosti, nejhlubší cit bez sentimentálnosti, nevýslovná radost z práce, čistý a prostý poměr k Bohu a lidem, to byly vlastnosti jeho duše. A stálý tvůrčí neklid! Vidím Mistrovu ruku, která neustále, někdy i během přestávky v rozmluvě, nepokojně hraje na kabátě, jakoby na piáně. Zdálo se, že myslí jen hudbou.“

ZDENĚK MAHLER, spisovatel

„V Dvořákovi stvořil Bůh Čecha, jak má být.“

ILJA HURNÍK, hudební skladatel

„Dětství jsem prožil ve slezské vesničce v Porubě. K slyšení tam byla leda dechovka při sokolských cvičeních. A tu se stalo, že zemřel porubský pan poštmistr, hodný, milý pán. Bylo mi šest, držel jsem v žákovském kroji spolu se Sokoly čestnou stráž u rakve, když tu se ozvala nevídaná hudba. Na kůru hrál houslista cosi smutného, bolestného, že mi vyhrkly slzy. Po pohřbu jsem se dozvěděl, že ten kus složil velký skladatel Antonín Dvořák a že skladba se jmenuje Humoreska.“

PETER DVORSKÝ, tenorista

„Když jsem se ještě jako malý chlapec začal seznamovat s krásou hudby, její malebností, pestrostí a bohatstvím, mezi prvními hudebními génii, které jsem si hned oblíbil, patřil bezesporu Antonín Dvořák.  Později v průběhu studií na konzervatoři jsem se s dílem tohoto Mistra seznamoval blíže a čím dál více jsem chápal jeho hloubku a vroucnost. Když jsem si mohl vybrat, kterého hudebního skladatele mohu interpretovat, byl to jednoznačně Dvořák, kterého jsem upřednostňoval před italskými mistry opery. Poslech tónů z jeho pera je pro mne pokaždé hlubokým vnitřním obohacením a poznáním.“

LEOŠ JANÁČEK, hudební skladatel

„Znáte to, když někdo vám z úst slovo bere, dřív než jste jej vyslovil? Tak mi bylo vždy ve společnosti Dvořákově. Mohu osobu jeho zaměnit s jeho dílem. Tak ze srdce mi bral svoje melodie. Takový svazek nic na světě neroztrhá.“

JOHANNES BRAHMS, hudební skladatel

„Byl bych rád, kdyby mě jako hlavní napadlo to, co Dvořáka napadne jen tak mimochodem.“

OTAKAR ŠOUREK, Dvořákův životopisec

„Dvořákovo dílo ční vysoko nad vší přízní i nepřízní. Je to dílo Bohem požehnaného Génia a jako takové zůstane nejen věčně živoucím, ale také věčně novým a chceme-li i moderním, k trvalé chloubě české hudby.“

JOSEF HLÁVKA, architekt a mecenáš

„Pro mne to, co o hudbě řekne Dvořák, je svaté.“

VÍTĚZSLAV NOVÁK, hudební skladatel

„Jaký byl jeho poměr k hudebním velikánům? Klaněl se Beethovenovi, jehož nám stále dával za příklad, obdivoval Wagnera a Berlioze, velice si vážil Brahmse a miloval duševně spřízněného Schuberta. Tento výčet jmen, ač neúplný, ukazuje, že Dvořákův vkus nebyl nijak jednostranný. Mistr znal vše, co krásného a originálního bylo v hudbě vytvořeno, a jeho výklady a porovnání byly zajímavé a často také velmi originální...“

BOHUSLAV MARTINŮ, hudební skladatel

„Dvořák byl jedním z těch, kteří mi ukázali cestu potřebnou umělci a skladateli. Snad proto, že vyjádřil tak upřímně svůj národ a své češství a že v tom poměru bylo něco, co já sám jsem chtěl vyjádřit. Dvořákova osobnost je pro mě pokryta jakousi vzácnou laskavostí, lidskostí a zdravím. Jestliže někdo vyjádřil zdravý a radostný poměr k životu, tedy to byl on. Hudba má být vždy radostná, i když je tragická. Šťastný člověk, který po sobě zanechá takové dědictví.“

LEOPOLD STOKOWSKI, dirigent

„Příroda z něho učinila jednoho z největších hudebníků všech dob.“

ERICH KLEIBER, dirigent

„V jeho hudbě se v průzračné čistotě zrcadlí česká krajina a duše českého lidu... Ve všech jeho dílech, ať je to píseň, komorní skladba, symfonie nebo některá z oper, všude najdeme místa, která člověku pozvednou srdce.“

EVA URBANOVÁ, sopranistka

„Antonín Dvořák je můj nejmilejší autor. Kdyby nenapsal nic než Biblické písně, tak to stačilo. Když je mohu zpívat, cítím se jako v nebi. Byl to skladatel, který dokázal v hudbě přenést přímou linku na Boha, jeho hudba dokáže otevřít nebesa. Žádný jiný autor mě takovýmto pocitem nenaplňuje.“

EDVARD GRIEG, hudební skladatel

„Antonína Dvořáka si vždy budeme připomínat jako jednu z mála velkých osobností naší doby. Poznal jsem v něm člověka laskavé, přímo uchvacující individuality. Bylo v něm cosi drsného, neklidného, neco zarážejícího lidi, kteří ho neznali. Brzy to však zmizelo a jsem rád, že ve mně navždy zanechal dojem člověka, jehož lidské a umělecké cíle byly vysoko.“