Requiem, op. 89, B165 | Text

Requiem aeternam

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et Tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad Te omnis caro veniet.
Kyrie, eleison. Christe, eleison.

Requiem aeternam

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, 
a světlo věčné ať jim svítí, 
Tobě přísluší chvála, ó Bože, na Sionu, 
a Tobě se splní slib v Jerusalémě.
Vyslyš modlitbu mou, 
k Tobě všeliké tělo přichází.
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Graduale

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit justus,
ab auditione mala non timebit.

Graduale

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, 
a světlo věčné ať jim svítí.
Ve věčné paměti bude spravedlivý,
nebude se bát zlé zprávy.

Dies irae

Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla!
Quantus tremor est futurus,
quando Judex est venturus
cuncta stricte discussurus!

Dies irae

Onen den, den hněvu lkavý
zruší čas, dým vzejde tmavý,
David, Sibylla tak praví!
Strašné chvění, bázeň hrozná,
až se tvorstvo Soudci přizná,
jenž hned řeší vše pozná!

Tuba mirum

Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit, et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit,
nil inultum remanebit.
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando Judex est venturus
cuncta stricte discusurus!
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

Tuba mirum

Zní hlas trouby divně duně,
volá spáče v hrobu lůně,
Pán kde sedí na svém trůně.
Smrt a příroda tu trnou,
když se těla z hrobu k Soudci hrnou,
každý s hříšnou skvrnou.
Přinesena psaná kniha,
je v ní všecka hříchů tíha,
z ní pak Soudce viny stíhá.
Soudce zasedat až bude,
zjeví se, co skryto všude.
Bez pomsty zda něco zbude?
Onen den, den hněvu lkavý
zruší čas, dým vzejde tmavý,
David, Sibylla tak praví!
Strašné chvění, bázeň hrozná,
až se tvorstvo Soudci přizná,
jenž hned řeší vše pozná!
Zní hlas trouby divně duně,
volá spáče v hrobu lůně,
Pán kde sedí na svém trůně. 

Quid sum miser

Quid sum miser, tunc dicturus?
quem patronum rogaturus?
cum vix justus sit securus?
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

Quid sum miser

Co mám, běda, promluviti?
Obhájcem kdo má mi býti,
když i dobrý hrůzu cítí?
Hrůzné Velebnosti Králi,
Spasiž, kdož si spásy přáli.
Spas mne, Lásky zdroji stálý. 

Recordare, Jesu pie

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis,
ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus;
supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praestra,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Recordare, Jesu pie

Vzpomeň si, ó, Jesu milý,
žes šel pro mne k svému cíli.
Nezatrať mne v oné chvíli!
Klesl's, hledaje mne, znaven.
Pro mne byl kůl Kříže vstaven.
Nebuď čin ten plodů zbaven!
Soudce pomsty spravedlivé,
dej dar odpuštění dříve,
nežli sečteš viny křivé!
Sténám pod vinami svými,
líce hříchy rumění mi.
Slituj se nad vzdechy mými!
Marii dal's rozhřešení,
lotr hříšníkem již není,
já též čekám vykoupení.
Nehodně tě prosím, Pane,
dobrotou však tvou se stane:
kol mne oheň nezaplane.
Rač mne mezi ovce vzíti,
od kozlů mne odděliti,
dej mi po pravici dlíti.

Confutatis maledictis

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis;
gere curam mei finis.

Confutatis maledictis

Až se zachvějí kdys klatí,
že je ostrý plamen schvátí,
rač mne k sobě povolati.
Duše prosí, lká, se rmoutí,
v popel mé se srdce hroutí,
rač smrt dobrou poskytnouti.

Lacrimosa

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus,
Pie Jesu, Jesu Domine,
dona eis requiem sempiternam.
Amen.

Lacrimosa

Slzavým dnem bude, Pane,
o němž viník k Soudu vstane
z hrobového svého lože,
Tohoto pak šetři, Bože.
Milý Pane Ježíši,
dej jim věčné odpočinutí.
Amen.  

Offertorium

Domine Jesu Chiste, Rex gloriae.
Libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis, Domine Jesu Christe,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Offertorium

Pane Ježíši Kriste, Králi slávy,
vysvoboď duše všech věřících zemřelých
od útrap pekla a od hluboké propasti,
vysvoboď je z tlamy lví, Pane Ježíši Kriste,
aby jich nepohltila pekelná hlubina,
aby neupadly do temnosti.
Nýbrž ať korouhevník, svatý Michael,
uvede je do svatého světla,
které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi, 
A jeho potomstvu. 

Hostias

Domine Jesu Christe, Rex gloriae.
Hostias et preces tibi laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam faciemus.
Libera eas.
Fac eas, Domine, de morte transire
ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Hostias

Pane Ježíši Kriste, Králi slávy,
obětujeme Ti dary a modlitby chvály.
Přijmi je za duše těch,
na které dnes vzpomínáme.
Vysvoboď je.
Dej Pane, ať přejdou ze smrti
do života,
který jsi kdysi přislíbil Abrahámovi
a jeho potomstvu.

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!
Benedictus, qui venit in nomine Domini.

Sanctus

Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů!
Nebe i země plné jsou tvé slávy.
Hosana na výsostech!
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. 

Pie Jesu

Pie Jesu,
dona eis requiem sempiternam.

Pie Jesu

Milý Ježíši,
dej jim věčné odpočinutí. 

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum Sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis. 

Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
dej jim věčné odpočinutí.
Světlo věčné ať jim svítí, Pane, 
se svatými tvými na věky, 
neboť dobrotivý jsi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
A světlo věčné ať jim svítí