česky | English

dimitrij - libretto of the 4th act

final version of the libretto after 1883 revision; translation: David R. Beveridge


1. výstup

XENIE:

Zdálo se mi, že smrt bledá
sáhla na mne pravicí...
Proč mé žití nezničila?
V duši mé jen zahubila
poupě lásky blažící;
s ním bych ráda skonala
a žal svůj já přečkala,
běda, běda!
Klamal mne - on bídným jest!
Ach, ten žal je nejtíž snést!
Divý bol a hněvu plání,
přitom sladké vzpomínání
víří duší lkající
a skutečnost děsící
ničí silou závratnou,
bez míry jsem nešťastnou,
běda, běda!
Svadla láska, běda, běda!
Cítit se i bojím přáti,
bojím se i mysleti,
chtěla bych jen vymazati,
co v mé psáno paměti
upomínkou plamennou,
Bůh se smiluj nade mnou,
běda, běda!

SCENE 1

Xenia

I dreamed that pale Death
touched me with its right hand.
Faded love. Woe, woe!
Will God not give peace to my soul?
I am afraid to feel or to have a wish.
I am afraid even to think.
I wish only to erase
what is engraved in my memory
with a burning remembrance.
God have mercy on me.
Alas, alas!
 

2. výstup

DIMITRIJ:

Xenie!

XENIE:

Ó Bože, toť on!

DIMITRIJ:

Neodvracej tváře milené,
slyš mne, Xenie - či zoufat mám?

XENIE:

Odejdi, tě v nenávisti mám!

SCENE 2

Dmitry

Xenia!

Xenia

Oh God, it is he himself!

Dmitry

Don't turn your beloved face from me.
Hear the confession of a tortured soul!

Xenia

Depart. I hate you! 

DIMITRIJ:

V duši tvé jen hněv? Zda pravdu díš?
A má velká muka nevidíš?

XENIE:

Zda je vidím?
Bože, při mně stůj!
Vidím jen tvůj hřích a podvod tvůj!

DIMITRIJ:

Jen můj hřích? A zda jej dobře znáš?
Proč tak krutá slova pro mne máš?
Slyš mne dřív - toť právo nešťastného!
Však já vím, že v skrytu srdce svého
bohatý zdroj lásky ukrýváš,
Xenie, vždyť duši tvoji znám!

Dmitry

Is there anger in your soul? Are you speaking the truth?
And do you not see my great suffering?

Xenia

Do I see it?
God, stand by me!
I see only your sin and your fraud!

Dmitry

Only my sin? And do you know it well?
Why do you have such cruel words for me?
Hear me first - this is the right of an unhappy one!
For I know that in the depth of your heart
you harbour a rich font of love.
After all, Xenia, I know your soul!

XENIE:

Bože můj, jak odolati mám?

DIMITRIJ:

Hřešil jsem - já v lásky snění
chvíli šťastným býti chtěl
a v tom sladkém opojení
na celý svět zapomněl!
Zda je hříchem láskou pláti?
Větší hřích já v mysli mám:
lásky tvé já chtěl se vzdáti,
s jakou mukou, ví Bůh sám!
K podvodnici pouta kletá
zrušit musím stůj co stůj,
před Bohem i tváří světa,
Xenie - chci býti tvůj!
Mne tvůj hněv ni světa hrozby
od tvých nohou nepohnou,
zde chci ždát, až moje prosby
navrátí mi lásku tvou,
až tvé oko v lásky plání
v duši ponoří se mou,
až mi v sladkém zašeptání
vyznáš se - jsem věčně tvou!
Mluv, chceš býti mou?

Xenia

Oh God, how am I to resist?

Dmitry

Neither your anger nor the threats of the world
will budge me from your feet.
There I shall beg until my pleas
return your love to me!
Speak. Do you want to be with me?
 

XENIE:

Jsem věčně tvou!

DIMITRIJ:

Ó, opakuj: jsem věčně tvou!

XENIE:

Jsem věčně tvou!

DIMITRIJ a XENIE:

Ó Xenie (Dimitře), má touho!
Zda bdím či sním
a věřit smím,
že věčně mou (mým) jsi teď?
Ó nech mne ptát se (ptej se, ptej se) dlouho,
chci slyšet (šeptat) znova
ta sladká slova,
tvé (své) lásky odpověď!
Když zírám v oko tvoje,
tu v blaha moři,
můj duch se noří,
ó, nech mne zírat!
Nechť zmírá duše moje
v tom moři blaha,
ó věčně (duše) drahá,
tak nech mne zmírat!

Xenia

I am yours forever!

Dmitry

Oh, say it again: I am yours forever!

Xenia

I am yours forever!

Xenia, Dmitry

Oh, Dmitry / Oh, Xenia, my desire!
Am I awake or is it a dream?
Can I believe
that you are now mine forever?
When I gaze into your eyes,
my spirit plunges
into a sea of bliss.
Oh, let me gaze!
Let my dear soul expire!
 

XENIE:

Běda mi! Já - ve tvém objetí!
Opusť mne!

DIMITRIJ:

Ó nikdy!

XENIE:

Pro Boha!
Opusť mne!

DIMITRIJ:

Xenie!

XENIE:

Již mne stíhá vaše prokletí,
otče, matko, ó já nebohá!

DIMITRIJ:

Xenie!

XENIE:

Odejdi, jsi zhoubce náš!

 

DIMITRIJ:

Odejít, když ty mne v lásce máš?

XENIE:

Otcův duch mi hrozí pro můj hřích,
nikdy, nikdy nebudeme svoji!

DIMITRIJ:

Jsi již mou, již právo k tobě mám...

XENIE:

Mrtvých stíny mezi námi stojí...

DIMITRIJ:

Mrtvých stínů já se nelekám!

XENIE:

Na Marinu pomni, slyš mé prosby!

DIMITRIJ:

Čím mně Marina? Čím její hrozby?

 
3. výstup

DIMITRIJ:

Pohrdám jí - rozvést se s ní dám,
patriarcha ohlásí to lidu.
Spěchám k němu, se svou mátí přijdu,
v Kreml carský chci tě uvésti,
naučím tě věřit ve štěstí,
budeš mou, Xenie, věčně mou!

MARINA:

Jest zde! Je s ní! Ó, šeptal mi to cit!
Co praví? Chce rozvod?
Ta zrada! Ten podvod!
Mne zavrhnout, mne potupit,
ne, přísahám Bůh, tak nesmí být!

XENIE:

Bože můj - on věří ve štěstí,
v zracený ráj, v lásku zmařenou...
ó Dimitře, můj Dimitře!

 
DIMITRIJ:

Na shledanou!

XENIE:

Sbohem, můj Dimitře!

DIMITRIJ:

Přijdu pro nevěstu svou!

MARINA:

To splatíš mi! Já - dcera Mníškova -
se vrhla v prach, žebrala bláhová
o lásku tvou! Je to tvá odpověď?
Však dám ti svou! Jis viděl naposled!

 
XENIE:

Svou nevěstu...zda slyšíš, otče můj?
Já nesmím...nemohu. Mně síly dej!
Pryč odtud, pryč! Již nechci spatřit jej.
Můj miláčku - sbohem naposled!

 
4. výstup

MARINA:

Neujdeš, bídnice!

XENIE:

Marina!

MARINA:

Ó ano, Marina!

XENIE:

Tys hrozná...

MARINA:

Já hrozná v očích tvých?
Ó, jen se chvěj!
Jsem anděl pomsty - za tvůj hřích!

 
XENIE:

Můj hřích?
Ó ne, jsem nevinna.

MARINA:

Tys nevinna! - Mně troufáš si to říct?

XENIE:

Jsem nevinna!

MARINA:

S tak drzým čelem,
s nestoudnou tou lící
mně vyznáváš svou lásku rouhavou,
či zapřít chceš?

 
XENIE:

Ó ne, já přiznávám,
že v lásce jsem jej měla -
dosud mám ...

MARINA:

To splatíš krví svou!

XENIE:

Je ruka páně nade mnou,
Marino!

 

MARINA:

Ó, mrazí pohled její...

XENIE:

O život, myslíš, že se chvěji?
Ó, já ho neznala, když lásky cit
v mém osiřelém srdci vzplál,
tu přišlo poznání, ó hrozný žal!
Nemohu bez něj, pro něj nechci žít.

MARINA:

Tys v lásce měla - neznala jsi jej?

XENIE:

Já prchám před ním, ochrany mi přej!

 
MARINA:

Ty prcháš před ním?
Věřím slovům tvým!
Jdi, Xenie, jdi, já ti odpouštím.

XENIE:

Mám touhu jedinou - po klidu v hrobě.
Dáš-li mi smrt, já žehnat budu tobě!

MARINA:

Jen on je vinen, oklamal nás obě!

POLÁCI:

Ó cařice! Kde dlíš? Ó pomsti se!
Ta bídnice! Zda víš? Jí zmocni se!
Za potupu pomsti se jim!

 
MARINA:

Ne, ne, já odpouštím!
Toť on se vrací zpět!

POLÁCI:

Ó slyš, toť on, toť car!
Buď hanba mu a zmar,
buď klet, buď klet!

MARINA:

On pro ni jde! Ó, zášť mi duší zmítá,
přijď, Dimitře, má pomsta tě tu vítá!

XENIE:

Ó, jaký žal a boj mou duší zmítá!
Můj otče, otče, utíkám se k tobě!

 
5. výstup

PATRIARCHA:

Víš, dcero má, co gosudar si žádá?

XENIE:

Vím, svatý otče.

PATRIARCHA:

Církev svolí ráda a s pravověrnou dcerou
cara spojí. Rci: Vůle jeho je též vůlí tvojí?

XENIE:

Ó nikdy, nikdy, otče můj,
ó vyslyš mne, mne ochraňuj!

 
DIMITRIJ:

Ó, Xenie, pojď, vstříc matce spěj!

XENIE:

Slyš, otče můj, chci v klášter tichý jít.

PATRIARCHA:

Má dcero, pamatuj,
že na věky se vážeš přísahou.

XENIE:

Já slibuji, budiž, chci Bohu žít.

 
DIMITRIJ:

Tvé slovo neplatí, tys mou, tys mou!

XENIE:

Já přísahám!

DIMITRIJ:

Mně náležíš!
To odvolej!
Tys mou!

PATRIARCHA:

Již přísahala, Bohu náleží.
Jdi, opusť ji.

 
XENIE:

Odejdi, zapomeň!
Tvá Xenie, ta umřela.

DIMITRIJ:

V mé lásce ožije!

KNĚŽÍ:

Již pro svět nežje,
již přísahala Bohu.

 
DIMITRIJ:

Jsem carem zde, co chci, to mohu,
a není, kdo by vzdorovat mi směl!

MARINA:

Jen já! Na mne jsi zapomněl.
Mnes nehledal tu, vzpomeň si, že žiji!

DIMITRIJ:

Tys byla zde, ó, ucítil jsem zmiji!
Chceš se mnou boj? Já neznám postrachu.
Je za mnou ruský lid, má v zášti cizinu.

 
MARINA: Maryna
Tvůj lid? To uvidíš.
Aj, míníš bez trestu
ji na trůn vznést co svoji nevěstu,
mne vydat v posměch, šlapat do prachu?
Tys šílený, ty neznáš Marinu!
Slyš mne lide!
Klaníš ty se caru svému,
caru gosudaru:
Griška je to, Griška je to,
Otrepěva syn!
 

Kneel down, people,
kneel to your tsar!
He is Grigory, he is Grigory,
the son of Otrepyev! 

   
SBOR:

Otrepěva syn?!

The People

The son of Otrepyev!

DIMITRIJ:

Bídnice! Lhářko! Ustaň, šílená!

ŠUJSKIJ:

Ať svědčí před Bohem!

MARINA:

Jsem pomstěna!

 

Dmitry

Despicable woman! Liar! Stop, madwoman!

 

SBOR:

Jaká hrůza, velký Bože,
car náš Otrepěva syn!

ŠUJSKIJ:

Ty slyšíš, lide, důkaz máš!
Ať zhyne zrádný tyran náš!

The People

What a horror, great God,
our tsar the son of Otrepyev!
 

DIMITRIJ:

Dřív slyšte mne!
Ty vystup směle
a směle zamiř po mém čele,
když dokážeš, že pravdu máš!

SBOR:

Snad slovo Polky pomsty klam?
Kdo pravdu ví? Kdo poví nám?

Dmitry

First hear me!
You, step up boldly
and boldly aim at my head
if you can prove that you are right!

 

 

ŠUJSKIJ:

Hle! Marfa pravdu zjeví nám!

Shuysky

Marfa! Let us learn the truth!

SBOR:

Marfo! Marfo!

ŠUJSKIJ:

Je Dimitrij on, syn tvůj?

SBOR:

Je Dimitrij on, syn tvůj?

MARFA:

Je Dimitrij on, je syn můj!

SBOR:

Její syn!

The People

Marfa, Marfa!

Shuysky

Is he Dmitry, your son?

Chorus

Is he Dmitry, your son?

Marfa

He is Dmitry. He is my son.

The People

Her son! 

MARFA:

Jej v lásce mám - jej zachovám!

 
ŠUJSKIJ:

Klam to! Ji lítost pojala,
chce šetřit žití mladého.
Ať přísahá!

PATRIARCHA:

Přísahej Hospodinu,
jenž čte v tvé duši
a těžce stíhá vinu,
přísahej již
na svatý kříž!

Shuysky

It is a deception! Pity has seized her.
She wants to spare the life of the young man!
Let her take an oath!

Patriarch

Swear to the Lord,
who reads your soul
and punishes guilt harshly.
Swear now
on the holy cross!  

SBOR:

Přísahej Hospodinu,
jenž čte v tvé duši
a těžce stíhá vinu,
přísahej již
na svatý kříž!

MARFA:

Ó, Bože můj!

The People

Swear to the Lord,
who reads your soul
and punishes guilt harshly.
Swear now
on the holy cross!

Marfa

Oh, my God!

SBOR, ŠUJSKIJ, BASMANOV a PARIARCHA:

Přísahej!

The People, Shuysky, Basmanov, the Patriarch

Swear to the Lord! 

SBOR:

Hle, ona váhá!

The People

Behold, she hesitates!

MARFA:

Ó Bože, Bože můj,
Ach, jak jen mohu k samému Bohu
přísahat na kříž tvůj.
Ó Bože, Bože můj,
Mne hrůza schvátí,
mám v zkázu dáti
svou naděj jedinou?
Proč stíháš služku svou?

Marfa

Oh, my God,
Alas, how can I
swear to God himself
on your cross?

VŠICHNI:

Přísahej!

The People, Shuysky, Basmanov, the Patriarch

Swear to the Lord!

MARFA:

Ó Bože, Bože můj,
však bol můj zříš
a odpustíš!

VŠICHNI:

Přísahej!

MARFA:

Bože můj, on zahyne!

DIMITRIJ:

Nepřísahej! Já nechci trůnu podvodem.

Marfa

My God!
But you see my pain
and will forgive!

The People, Shuysky, Basmanov, the Patriarch

Swear to the Lord!

Marfa

Oh, my God!He will die!

Dmitry

Do not swear! I don't want the throne by fraud.

ŠUJSKIJ:

Hle, zapřela jej před Bohem!
Tak zhyň, samozvanče, zhyň!

BASMANOV, PATRIARCHA a KNĚŽÍ:

Byl statný muž - on zahynul!
Byl dobrý car - on zahynul!

SBOR:

Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj!

Shuysky

Behold, she has denied him before God!
So die, you self-proclaimed ruler, die!

Basmanov, the Patriarch

This was a brave man! And he has died!
This was a good tsar! And he has died!

The People

Lord, have mercy! Lord, have mercy!


► 1st act
► 2nd act
► 3rd act
► Information about the work