česky | English

dimitrij - libretto of the 3rd act

final version of the libretto after 1883 revision; translation: David R. Beveridge


1. výstup

SBOR:

Buď, care, pozdraven,
tys Bohem zachráněn,
tys Bohem požehnán,
buď živ náš car a pán!

BASMANOV:

Na sněmu ortel vynesen:
"Buď Šujskij katem popraven!"
Vše jedné mysli jest
a volá caru sláva!
Nechť pikle stihne trest,
nechť padne zrádce hlava!

SCENE 1

Poles and Russians

Hail, tsar!
You are blessed by God.
Long live our tsar and master!

Basmanov

The council has issued its verdict
and lets it be known to all
that it has judged according to the law.
Let Shuysky be handed
over to the executioner!
Let his head fall! 

RUSKÝ SBOR:

Nechť pikle stihne trest,
nechť padne zrádce hlava!

Russians

Let the traitor's head fall!

POLSKÝ SBOR:

Nechť pikle stihne trest,
a vzroste naše sláva!

BASMANOV:

Je zákonem tvé přání,
je věren národ tvůj,
ó slyš ty naše lkání,
své děti pomiluj! 

Basmanov

Your wish is law,
your nation is faithful.
Oh, hear our lamenting,
have mercy on your children!

RUSKÝ SBOR:

Ó slyš ty naše lkání,
své děti pomiluj!

PATRIARCHA:

Velký care, skloň se k nám,
vylyš snažnou prosbu naši!

KNĚŽÍ:

Velký care, skloň se k nám!

PATRIARCHA:

Všude vládne polský pych,
ze svatyň si tropí smích,
potupenou Moskvu souží,
a lid reptá věřící,
že se v Kremlu cařici
po latinsky v chrámech slouží!

Russians

Oh, hear our lamenting,
have mercy on your children!

Patriarch

Great tsar, incline your ear to us and
hear our earnest plea.

Priests

Great tsar, incline your ear to us!

Patriarch

Polish pride prevails everywhere.
They ridicule our holy places
and plague our disgraced Moscow.
The faithful people grumble
that in the Kremlin
mass is held for the tsarina in Latin!

KNĚŽÍ:

Care, výstražný slyš hlas!
Skloň cařici k víře naší,
sic hněv boží stihne nás!

PATRIARCHA:

Jinak církev věřící
neuzná v ní cařici,
zruší platnost svatby vaší!

MARINA:

Ta drzost! Jaká hana,
potupa neslýchaná!

POLÁCI:

Ta drzost neslýchaná
v nás bouří zášť a hněv! 

Priests

O tsar, hear the voice of warning!
Convert the tsarina to our faith,
or God's wrath will come down on us!

Patriarch

Otherwise the faithful church
will not recognise her as tsarina
and will annul your marriage!
 

DIMITRIJ:

Jaká slova! Naděj nová!
Klam to pouhý - spásy není!
Již mé touhy, lásky snění
v oběť dány, pochovány!

MARFA:

Bez váhání splní přání
lidu svého oddaného.
Slyš, synu, lidu lkání,
svůj národ pomiluj,
ó, nedbej cizích přání,
jen lidu důvěřuj. 

Dmitry

Such words! New hope!
No, a mere illusion - there is no salvation!

Marfa

Without delay he will grant the wish
of his devoted people!
Hear, my son, the laments of the people,
have mercy on your nation.
Oh, heed not the wish of foreigners,
only trust the people!

RUSOVÉ a BASMANOV:

Uslyš přání! Vyslyš lkání
lidu svého oddaného!
Měj s námi smilování,
své děti pomiluj,
ó nedbej cizích přání,
jen lidu důvěřuj.

MARINA:

Mnou bouří zášť i hněv,
to žádá, žádá krev!

POLÁCI:

V nás bouří zášť i hněv,
to žádá, žádá krev! 

Basmanov and Russians

Hear the lamenting, hear the wish
of your devoted people!
Hear, tsar, our lamenting,
have mercy on us.
Oh, heed not the wish of foreigners,
only trust the people.

Maryna

Anger and hatred are raging in me!
This demands blood!

Poles

Hatred and anger are raging in us!
This demands blood! 

2. výstup

XENIE:

Nechte mne! Pro Boha,
pusťte mne k cařici!

SBOR:

Xenie nebohá
spěchá sem plačící!

XENIE:

Šujského již vedou k cíli,
čeká hrozná poprava,
padne mečem v malé chvíli
šedá hlava krvavá.
Měj smilování! 

SCENE 2

Xenia

Let me go! For God's sake,
let me go to the tsarina!

Chorus

Poor Xenia
hastens here weeping!

Xenia

They are taking Shuysky to his end now.
A terrible execution awaits him.
In a short while his grey, bloody head
will fall by the sword.
Have mercy! 

Pomilovat, odpustit,
vznešený je úkol tvůj.
V nejšťastnější chvíli žití
na nešťastné pamatuj,
měj smilování!
Jako ty jsem byla ctěnou,
zbožňovanou cařicí,
zde mne vidíš pokořenou,
bídnou, v prachu klečící,
měj smilování! 
To have pity, to forgive
is your exalted task!
In the happiest moment of life
remember the unfortunate,
have pity!
Like you, I was an honoured,
adored member of the tsar's family;
now you see me humbled,
forlorn, kneeling in the dust.
Have mercy! 
MARINA:

Marně žádáš, co v mé moci není,
jenom car udílí odpuštění.
Tam stojí car!

XENIE:

Před milostí tvoji poklekám.
Dimitrij...toť on...
Ne...to hrozný klam!

DIMITRIJ:

Xenie!...

XENIE:

Ó běda! - On to jest!

DIMITRIJ:

Hrozný boj mou duší zmítá,
Bože, jak ten pohled snést! 

Maryna

In vain you ask what is not in my power.
Only the tsar can grant a pardon.
There stands the tsar!

Xenia

I kneel before your Grace.
Dmitry! It is he!
No, it is a horrid delusion!

Dmitry

Xenia!

Xenia

Oh, woe, it is he!

Dmitry

A terrible struggle ravages my soul!
God, how to bear that glance! 

MARINA:

Hrozné světlo v duši svítá,
jak se chvěl - on zrádcem jest!

SBOR, MARFA a PATRIARCHA:

Žal ji schvátil, došly síly,
nešťastná to dívčina.

DIMITRIJ:

Prosila zaň duše čistá...
Milost! Budiž svoboden!

RUSOVÉ, MARFA, BASMANOV a PATRIARCHA:

Milost, milost, jaký div,
Gosudar je milostiv! 

Maryna

A terrible light is burning in my soul.
How he trembled! He has betrayed me!

Marfa, chorus, Patriarch

Grief has overcome her. Her strength is spent,
the unfortunate girl!

Dmitry

A pure soul has pleaded for him.
May he be pardoned. Let him be freed!

Marfa, Basmanov, Patriarch, Russians

Mercy, mercy! What a wonder!
The caretaker is merciful!
 

DIMITRIJ:

Ona v prachu klečela,
jak oslyšet ji - anděla!

MARINA:

Běda! Zrádci promíjí,
prominul - pro Xenii! 

Maryna

Woe, they forgive the traitor!
For her - he did it for Xenia!  

POLÁCI:

Milost, milost, jaký div,
jak je k zrádcům milostiv!

DIMITRIJ:

Lide ruský, tvoje lkání
budí ohlas v ňadrech mých,
chránit budu bez ustání
svatou víru otců svých!

Poles

Mercy, mercy! What a wonder!
He is merciful to traitors!

Dmitry

Oh Russian people, your lamenting
awakens a response in my beast.
I shall protect without ceasing
the sacred faith of my fathers.

MARINA:

Ó, bídný zrádce ten!
Za tu zem dobytou,
krev polskou prolitou
tak lid náš odměněn!

DIMITRIJ:

Zbujníci ať hlavy sklání,
kdo se rouhá - v pouta s ním!

Maryna

Oh, the miserable traitor!
This is our people's reward!
For the land conquered,
for the Polish blood spilt,
this traitor tramples us!
 

POLÁCI:

Ha, bídný zrádce ten!
Tak Polák odměněn!

Poles

Oh, the miserable traitor!
Thus is the Pole rewarded!

DIMITRIJ:

Lide můj, já k tvému přání
cizí tlupy vyhostím!

MARFA:

Buď sláva věčná tobě,
Rus díky vzdává tobě,
máš v lásce národ svůj!
Ó, drahý synu můj! 

Marfa

Eternal glory be to you.

You have love for your nation,
oh dear son of mine! 

BASMANOV a PATRIARCHA:

Buď sláva věčná tobě,
lid tvůj dík vzdává tobě,
ty lid svůj v lásce máš,
ó, velký care náš!

RUSOVÉ:

Buď věčná tobě sláva,
lid tvůj ti díky vzdává,
ty lid svůj v lásce máš,
ó, velký care náš!

MARINA:

Ta zrádná dívčí lest!
Má zkalena je čest,
jak pohanu tu snést?

POLÁCI:

Ta mrzká pohana
má býti smazána,
ó, spravedlivý hněv!
To žádá jeho krev! 

Basmanov, Patriarch, Russians

Eternal glory be to you!

You have love for your nation!
Oh, our great tsar!

Russians

Eternal glory be to you!

You have love for your nation!
Oh, our great tsar!

 

3. výstup

MARINA:

Proč milost udělil jsi Šujskému?
Nuž, směle jen, přiznej se ke všemu,
tys Xenii to k vůli učinil!

DIMITRIJ:

Nechť tomu tak - čím jsem se provinil?
Zda milost nesmím dát? Či nejsem pán?

MARINA:

Jsi pánem ty! Kdož tobě by se neklaněl?!
Však komu trůnem svým jsi zavázán,
ty nevděčný, záhy jsi zapomněl!
Mně - můžeš-li - pohlédni v tvář,
tys zrádce a před Bohem lhář! 

SCENE 3

Maryna
Why did you pardon Shuysky?
Go ahead and bravely confess to everything!
You did it for the sake of Xenia!

Dmitry

Let it be as it is. How have I sinned?
May I not grant a pardon? Am I not the tsar?

Maryna

You are the master! Who would not kneel to you?
But to whom do you owe your ascension to the throne? 

DIMITRIJ:

Hoj, Marino - slyš - splatím, přísahám Bůh,
do kapky poslední svůj těžký dluh,
však trůnem otců svých chci vládnout sám!

MARINA:

Trůn otců tvých? Ty bloude zpozdilý!
Či věříš, korunu že nosili
a stříbrem, zlatem, chceš snad splácet nám?
Pomsti se, Marino, pravdu zjev!
Tys nevolník - tys Griška Otrepěv!
Poslyš! K strýci v noční době
přinesen jsi byl co dítě.
Tajemný muž pravil v skrytě:
"Vemte toho hocha k sobě,
velkým může stát se robě!"
A dále mluvil v tato slova:
"Najati jsme k vraždě byli,
bychom syna Ivanova,
Dimitrije zavraždili;
v sadě jsme jej zardousili,
dle příkazu Borisova.
Vzhléd jsem ve tvář zesnulého,
zachvěl se, jak dýkou ťatý,
vidím obraz syna svého,
myšlenkou pak divnou jatý
sňal jsem z šíje zabitého
svatý obraz a kříž zlatý.
V dálný klášter nocí tmavou
k známému jsem prchnul mnichu,
s ním jsme pikle kuli v tichu,
u něho se syn můj skrýval,
mnich mu zkrátil ruku pravou,
jak to Ivanův syn míval."
Tak muž děl a kříž posvátný
strýci dal: "Toť důkaz platný,
svěřuji vše péči vaší!"
Hle - tvůj původ! Hle, tvá sláva!
Vše, co jsi - jsi rukou naší!

Dmitry

Hear me, Maryna! I swear to God I shall repay
every bit of my heavy debt,
but I want to reign alone on the throne of my fathers!

Maryna

The throne of your fathers! You stupid fool!
Or do you actually believe that they wore the crown?
And would you perhaps repay us with silver and gold?
Oh, take revenge, Maryna, reveal the truth!
Hear now: Ivan's son Dmitry was murdered!
You are a vassal, Grigory Otrepyev!
All that you are, you are by our hands!
 

DIMITRIJ:

Hoj, Marino, ty lžeš, ni slova dál!
Jak hrozná jsou slova tvá, zda to víš?
Ty bídná zmije, k níž jsem láskou plál,
ty dechem svým duši mou otrávíš...
Však nevěřím já více slovům tvým,
ni lásce tvé, ni hrozbám ukrutným...

Dmitry

You lie, Maryna! Speak not another word!
How terrible are your words! Do you know this?
You miserable viper for whom I burned with love,
your breath poisons my soul!

 

MARINA:

Chceš svědky mít,
chceš, abych přísahala?

DIMITRIJ:

Chceš přísahat, že po léta jsi lhala?
Že klamala jsi ty, i otec tvůj,
že nástrojem byl mladý život můj?
Zda dřív jste lhali jen - či nyní též?
Ta sladká slova, jež jsi mluvila,
ta něžná láska, jížs mne vábila,
chceš přísahat - to vše, že byla lež? 

Maryna

Do you want to have witnesses?
Do you want me to swear?

Dmitry

Do you want to vow that for years you have been lying,
that both you and your father have been deceiving,
that my young life was an instrument?
Did you lie only then, or are you lying now as well?
The sweet words you spoke,
the tender love with which you enticed me -
would you swear that it was all a lie? 

MARINA:

Chci přísahat, že zrádcem jsi ty sám,
chci přísahat, že v moci své tě mám!

DIMITRIJ:

Ó, kdo mi poví, zda ti věřit mám?!
Ó, kdo je sečte - když se vlády vzdám -
ty zmatky v zemi, krve prolévání!
Ne - já chci zůstat pánem osudu
a jestli nejsem zrozen k panování,
tož práva toho sobě dobudu!
Vše chtěl jsem dát vděčnosti za oběť,
pryč s poutem tím! Vám nejsem zavázán,
vy klamali jste...já byl oklamán. 

Maryna

I shall swear that you yourself are a traitor!
I shall swear that I have you in my power!

Dmitry

Oh, who will tell me whether I should believe you?
Oh, who will tell me? If I give up power -
what confusion and bloodshed in the land!
No, I want to remain master of my fate,
and if I was not born to reign,
then I shall win this right for myself!
I wanted to sacrifice everything out of gratitude!
Away with this obligation!
You have deceived me! I have been deluded! 

MARINA:

Probůh! Co díš! Mnou hrůza prochvívá,
ó, odvolej ta slova strašlivá!
Já klamala, však pravdu mluvím teď,
já lásky neznala - to pravdu díš -
teď žalem šílím, či to nevidíš?
Ó vyslyš mne - ty musíš vyslyšet!
Já vládnout chtěla, tys však mému přání
vždy odpor kladl v pevném odhodlání.
Mně vůle mužná úctu dobyla,
já bezděky se v mysli kořila
před duchem tvým - a netušila ani,
ó Dimitře, čím ses mi stal!
Tys pýchu moji navždy překonal,
zda vidíš, jak jsem pokořena,
mou hrdou mysl zkrotil žal
zde prosím v prachu ponížena,
bys svou láku mi daroval!
Ó běda! Ty se odvracíš!
Proč právě teď mi nevěříš?
Rci, jak tě přesvědčiti mám,
jen přikaž, vše udělám.
To nejdražší chci v oběť dáti,
slyš tedy, chci se Ruskou státi.
Tvá víra bude vírou mou,
mým zákonem každé tvé přání...
Hle...nejsem více Marinou,
ó Dimitře, měj smilování! 

Maryna

For God's sake, what are you saying?
Ah, what an evil injustice!
Oh, take back those terrible words!
I lied, but now I'm speaking the truth.
I knew no love, in that you are right.
But now I'm going mad with grief. Do you not see it?
I wanted to reign, but you always opposed
my wish with manly resolution.
Manly will won my respect.
Unwittingly in my mind I bowed
before your spirit and did not even suspect,
oh, Dmitry, what you had become for me!
You have tamed my pride forever.
Do you not see how I am humbled?
Here, humbled in the dust, I beg you
to give me your love!
Alas, you turn away!
I want to sacrifice what is dearest to me.
Hear now: I want to become a Russian!
 

DIMITRIJ:

Pros, žebrej - v prachu skloněná!
Mně protivno jak tvoje lání,
tak tvoje vášeň plamenná!
Anděla obraz v duši mám
a tebou, bídná, pohrdám!

MARINA:

Dimitře! Šlapeš mne!
Kroť svůj pych a hněv
a pamatuj, žes Otrepěv! 

Dmitry

Go on pleading, go on begging, crouched in the dust!
I despise you, miserable woman!
 


► 1st act
► 2nd act
► 4th act
► Information about the work