česky | English

dimitrij - libretto of the 2nd act

final version of the libretto after 1883 revision; translation: David R. Beveridge


1. výstup

DIMITRIJ:

Jak velká slast mi odměnou
po dlouhém, krutém boji,
že mohu carskou korunou
ozdobit hlavu tvoji!
Povýšit tu, již v lásce mám,
toť vrchol všeho blaha.
I pohrdám já trůnem svým
bez lásky tvé - ó drahá!

Když duše moje blažená
svůj zrak do tvého noří,
tu tone blahem zmámená
v hlubokém lásky moři.
Veškeré citů víření
se v jedné mysli pojí,
vždy znovu šeptám v nadšení:
jsme svoji - věčně svoji!

Smím v chvíli blahé prosbu vznést?
Dnes k svatebnímu průvodu
jsi na se polský vzala šat -
nevoli budil v národu -
ty ve všem Ruskou máš se stát! 

SCENE 1

Dmitry

What great joy rewards me
after a tough, cruel battle,
that I can adorn your head
with the tsar's crown!
To elevate the one I love
is the height of all bliss!
I should despise even my throne
without your love, oh my dear!

When my blissful soul
plunges its gaze in yours,
intoxicated, it drowns in joy
in a deep sea of love.
Oh, tell me that this is no illusion,
what the lips fear to say,
that after long desire
we belong to each other forever!

In this moment of bliss may I make a request?
For the wedding procession today
you donned a Polish gown;
it provokes ill will in the nation.
You are to become in everything a Russian! 

MARINA:

Já - Ruskou?
Nikdy, druhu můj!
Krev šlechtická mi v žilách vře,
já hrda jsem na původ svůj -
ten Polka nikdy nezapře!

DIMITRIJ:

Být matkou lidu - úkol tvůj!

MARINA:

Je lid tvůj pánem Poláků?
Hněv jeho budí výsměch můj!
Hle, krví našich junáků
tvůj dobyt vínek, náš to dar,
a heslo naše - Polsky zdar! 

Maryna

I, a Russian?

Noble blood courses in my veins!
I am proud of my lineage,
which a Polish woman will never deny!

Dmitry

Your role is to be the mother of the people!

Maryna

Is your people lord of the Poles?
Its anger seems ridiculous to me!
Behold, through the blood of our young Polish men
your laurels were won, a gift from us,
and our motto must be - to the good of our country! 

DIMITRIJ:

Zda mluví ke mně láska tvá,
ta láska čistá, ohnivá,
po níž jsem toužil?
Zda řeč to lásky plamenná?
Můj stesk, má prosba - co ti znamená?
Zda jen pro slávu, Polsky lesk
je tvoje duše naladěna?

MARINA:

Mně nad vše drahá tvoje čest,
ty velkým, slavným máš se stát,
vždy výš a výše máš se nést
a svět před tebou poklekat!

DIMITRIJ:

Kde ženy vroucí láska jest,
jež ochotna vše v oběť dát?
Jen výš a výše mám tě vznést
a stupněm k slávě tvé se stát!

Proč mizíš - lásky snění krásné?
Proč mizíš, sladká vidino?
Proč zvolna v duši mojí hasne
víra v tvou lásku, Marino?
Mně jest, jak bys mi odumřela,
jak bez lásky bych stál tu sám!
S tou vírou, již duše má měla,
i blaho své já pochovám! 

Dmitry

Is this your love speaking to me,
your pure, burning love?

Is it only the glory and splendour of Poland
that enthuses your soul?

Maryna

Your honour is dear to me above all else.
You are to become great and famous.
Higher and higher are you to rise,
and the whole wide world will kneel before you!

Dmitry

Where is the passionate love of a woman
who is willing to sacrifice everything?
Must I elevate you higher and higher
and become a stepping stone to your glory?

Why are you vanishing, lovely dream of love?
Why are you vanishing, sweet vision?
Why, Maryna, is my faith in your love
slowly fading from my soul?
I feel as though you had died,
as though I were standing here alone without love!
With that faith which my soul once had
I am burying my happiness!

2. výstup

MARINA:

Nechť výše se poháry vznáší
a hlučněji zaznívá ples -
zdar skvělý té výpravy naší
my s jásotem slavíme dnes!

Za oddanost věrnou a snahu,
ó rekové, děkuji vám!
Vám na zdar a ku Polsky blahu
ten pohár zde výš pozvedám!

Nechť mazura ohnivé zvuky nám znějí,
až rozkoší unáší zrak nám i sluch,
pak v divokém, hlučném tom reji
náš do Polsky zalétne duch!

Tak u nás jen tančí a hrají,
že doma jsme, má se nám zdát,
vždyť znají jen v drahém tom kraji
se těšit a jásat a smát! 

SCENE 2

Maryna

Raise your goblets higher,
let the rejoicing be noisier!
Today we celebrate with jubilation
the brilliant success of our campaign!

For faithful devotion and endeavour,
oh heroes, I thank you!
To your success and to the good fortune of Poland
I raise up this goblet!

Let the fiery strains of the mazurka resound for us,
until joy transports our sight and soul.
Then in that wild, noisy whirl
our soul will fly back to Poland!

Only in Poland do they dance and play like this.
It must seem to us that we are home,
for only in that dear land do people know
how to enjoy themselves, to rejoice, and to laugh! 

MARINA A POLSKÝ SBOR:

Tak u nás jen tančí a hrají,
že doma jsme, má se nám zdát,
vždyť znají jen v drahém tom kraji
se těšit a jásat a smát!

MARINA:

Tam náš duch je volný a život je blahý,
tam srdce nám uchvátí nadšený ruch,
tam k tobě, ty domove drahý,
náš toužící zalétne duch!

Tak u nás jen tančí a hrají,
že doma jsme, má se nám zdát,
vždyť znají jen v drahém tom kraji
se těšit a jásat a smát!

POLSKÝ SBOR:

Tak u nás jen tančí a hrají,
že doma jsme, má se nám zdát,
vždyť znají jen v drahém tom kraji
se těšit a jásat a smát! 

Maryna, Poles

Only in Poland do they dance and play like this.
It must seem to us that we are home,
for only in that dear land do people know
how to enjoy themselves, to rejoice, and to laugh!

Maryna

There our spirit is free and life is joyful.
There our hearts are seized by ardent excitement.
There - to you, oh beloved homeland -
our longing spirits fly!

Only in Poland do they dance and play like this.
It must seem to us that we are home,
for only in that dear land do people know
how to enjoy themselves, to rejoice, and to laugh!

Poles

Only in Poland do they dance and play like this.
It must seem to us that we are home,
for only in that dear land do people know
how to enjoy themselves, to rejoice, and to laugh! 

RUSOVÉ:

Běda! - Síně našich carů
hostí drzou cizotu!
Nám navzdory, k Polsky zdaru
připíjeli v jásotu!
Nejsme pány v domech svých,
jaká hanba, jaký pych!

Russians

Alas, the hall of our tsars
is host to arrogant foreigners!
 

POLÁCI:

Nezboří se Kremlu stěny,
budou tancem posvěceny!
Zpěv a jásot má tu znít,
vy se učte plesat, žít!

 

Poles

The walls of the Kremlin will not collapse!

Singing and rejoicing should sound here!
 

RUSOVÉ:

Jen vy vzdorně v pyšném smíchu
drzá čela vznášejte!
Krutou splátku svého pychu
z ruky naší čekejte!

POLÁCI:

Směle v planém vzdorování
chystejte se k rozboji,
vašeho se proklínání
polský šlechtic nebojí!

Russians

Go ahead and raise your arrogant heads
defiantly in haughty laughter!
Expect cruel revenge for your pride
at our hands!

 

3. výstup

DIMITRIJ:

Zpátky! - Já to káži vám!
Boj se mne, kdo nesvár brojí,
zastihnu jej mocí svojí,
ztrestám jej, to přísahám!
Udusím ty sváry klaté
a po celé Rusi svaté
má být mír - to přísahám!

RUSOVÉ:

Kdož pych polský může snésti?
Krev nám vzbouřil jejich rej!
Chceme mír, toť země štěstí,
mír nám, care, zachovej!

POLÁCI:

I my klidně chcem si vésti,
proč nám brání plesat dnes?
Kdož pych ruský může snésti,
nepřejí nám zpěv a ples! 

SCENE 3

Dmitry

Back! I command you!
May he who sows discord fear me!
I shall capture him with my might
and punish him, I swear!
I shall stifle these cursed quarrels,
and throughout all holy Russia
the peace is to be kept, this I swear!

Russians

Who can bear Polish arrogance?
Their revelry has stirred our blood!
We want peace, this is a land of happiness.
Preserve the peace for us, tsar!

Poles

We, too, want to lead our lives peacefully.
Why prevent our merriment today?
After a storm a rainbow augers peace,
and after a battle song and rejoicing! 

PROMĚNA

1. výstup

DIMITRIJ:

Z divokého žití víru
s touhou duše moje spěla
sem, v ta místa osamělá,
v nerušenou svatyň míru!

Jak tu klidně spočíváte
po přestálém v žití boji,
kéž to hrobů ticho svaté
ztiší bouři v duši mojí!

Tvůj trůn a vládu v rukou míti
nejvyšší mi bylo touhou,
a čím je to skvělé žití?
Přeludem a šalbou pouhou!

Se zradou a vrahy v boji
pochlebníky obdivován
žiji na té výši svojí
opuštěn a nemilován! 

SCENE CHANGE

SCENE 1

Dmitry

From the wild whirl of life
my soul has hastened with longing
to this place of solitude,
to this undisturbed sanctuary of peace!

How calmly you rest here
after the end of life's battle!
Would that the holy silence of these tombs
could calm the storm in my soul!

To have the throne and government in my hands
was my highest desire.
And what makes that a wonderful life?
A mere illusion and deception!

In battle with betrayal and murderers,
admired by flatterers.
I live on this height of mine
abandoned and not loved! 

2. výstup

XENIE:

Unikla jsem!
Zda jsem zachráněna?
Jak mne stíhali ti zlosyni!
Prchala jsem hrůzou poháněna,
zde jsem jista, v boží svatyni!

DIMITRIJ:

Ubohá! Jak se chvěje v zděšení
andělské to dívčí zjevení!

 

SCENE 2

Xenia

I have escaped!

How those villains pursued me!
I ran driven by my horror.
Here I feel safe, here in God's sanctuary!

 

XENIE:

Baťuško můj, ó nad vše drahý, milovaný!
Proč jsi děti svoje, ubožátka, opustil?
Proč jsi zanechal nás bez ochrany,
těžké žaly jsi na nás dopustil!

Baťuško můj, nás zdali vidíš v opuštění,
jak zde tvoje dítě pláče v sirobě,
v Rusi hyneme tu svaté utištěni,
všichni toužíme - ach, naříkáme po tobě!

Xenia

My dear father, precious above all things, beloved,
why did you abandon your poor children?
Why did you leave us without protection?
You have brought heavy woe upon us!
 

SBOR (za scénou):

Radujme se, kochejme se
s upřímnými bratránky!
Jaké je to žití v světě
bez druha a děvčete,
bez milostné kochanky!

XENIE:

Co to slyším? Jejich hlasy!
Zas ta píseň zpustlé chasy!
Jsou to oni! Není jista žena
před zvůlí té sběře prokleté!
Xenie, hle! Tvoje opuštěná
nikoho již nemá ve světě!
Nemá za útěchu mládí svého
než tvou lásku - v duši obraz tvůj!
Žehnej mi, ó duchu otce mého,
nešťastné své dítě opatruj!

DIMITRIJ:

Jak je krásná v tklivém naříkání,
ve své žalosti jak vznešená,
něžná, vroucí v dětském milování,
anděla to bytost vtělená!

SBOR (za scénou):

Radujme se, kochejme se...

 

Poles (offstage)

Let us rejoice and be merry - enjoy ourselves and
have a good time with our sincere brethren!
What would life be
without a friend and a girl,
without amorous enjoyment?

 

XENIE:

Ó, můj Bože, kam se ději?
Dej mi spásy!

Xenia

My God! It is they!
Oh my God, rescue me!

3. výstup

NĚBORSKÝ:

Hoj, kráska s druhy mrtvými,
pojď, radujme se s živými!

XENIE:

Pryč! Vrahu zlořečený,
měj v úctě svaté stěny
a dívku bezbrannou!

NĚBORSKÝ:

Pojď! Veselý náš kruh,
a dobrý já jsem druh!
Již zanech marné hněvy,
mne láká odpor děvy! 

SCENE 3

Nyeborsky

Aha! The beauty with her dead companions!
Let us make merry with the living!

Xenia

Away, cursed murderer!
Have respect for these sacred walls
and a defenceless girl!

Nyeborsky

Come, our company is merry!
Come, I am a good companion!
Abandon your futile anger.
The girl's defiance tempts me! 

XENIE:

Je se mnou Bůh
a otce mého duch,
a zoufalost mi ochranou!

NĚBORSKÝ:

Ó, pojď v mé náručí,
a hněvu tvého plání
mé ztiší celování,
tě lásce naučí!

XENIE:

Ó, Bože - kdes, ach, otče můj!

DIMITRIJ:

Pryč, zlosyne! Já chráním děvu,
ty hroz se mého hněvu
a trestu čekej v postrachu,
vás červy zdrtím do prachu! 

Xenia

God is with me,
and my father's spirit.
Desperation is my shield!

Nyeborsky

Come let me embrace you.
Let the fire of your anger
be quenched by kissing,
and let kissing teach you love!

Xenia

My God! Where are you, my father?

Dmitry

Back, villain! I shall protect this girl myself!
Fear my rage!
I shall crush you worms
into the dust!

NĚBORSKÝ a BUČINSKÝ:

On, proklatě - on je to sám!
On zničí nás - ó běda nám,
skryjme se, spasme se!

XENIE:

Ó Bože, tys mne zachránil,
duch otce mého se mnou byl! 

Buchinsky, Nyeborsky

Damnation, it is he himself!
He will destroy us, oh woe to us.
Let's hide and save ourselves!

Xenia

Oh, God, you have rescued me!
The spirit of my father was with me! 

4. výstup

XENIE:

Ochránce můj - tu stojím zmámena,
zda pravda vše? A smím-li věřit sobě?
Má prsa jímá volnost blažená
a nemám slov, bych děkovala tobě!
Ochránce můj! Tvůj obraz milený
a spásy mé okamžik blažený,
ty věčně budou žít v mém vzpomínání!

 

Scene 4

Xenia

My protector! I stand here befuddled.
Is this all true? Can I believe my senses?

 

DIMITRIJ:

Ty děkuješ? Za to, že šťastným jsem?
Že přispěl jsem ti v utišení tvém,
mne šťastným učinilo k nevypsání!
Vždyť oka tvého pohled jediný,
ten pohled dívčí plachý, nevinný
mi praví víc než všechno děkování!
Však děkuj jen - má duše dychtivá
po hlase touží, jenž mi zaznívá
jak hudba rajská - dosud neslyšená!
Chci slyšet hlasu tvého zvučení,
bych znal, že nejsi krásné vidění,
že ve snu nedlí duše okouzlená!

Dmitry

You give thanks that I am happy?

That my eager soul longs for this voice
that sounds to me like music from paradise?
I want to hear the resonant sound of your voice,
to know that you are not a deceptive vision,
that my soul does not lie enchanted in a dream!

XENIE:

Já s důvěrou jsem k tobě vzhlížela,
ó, nemluv tak, bych rdít se musela,
měj z útrpnosti se mnou smilování!
Pomysli, že mne vidíš zděšenou,
a duši moji strachem zmámenou,
že spíš mne rmoutí tvoje žertování!

DIMITRIJ:

Tož odpusť mi - co pravím, nevím sám,
jen překypuji tím, co v mysli mám!
Tak nikdy duše má se nerozechvěla!
Jak možno jest, by tebe ranilo,
co duší mou tak slastně vířilo,
by slova lásky ti co výsměch zněla?

XENIE:

A víš-li ty, se srdcem děvčete,
jež opuštěno stojí ve světě,
že těkým hříchem sobě zahrávati?
Jeť po soucitu vroucím žíznivá,
a vábněji řeč lásky ohnivá
pro opuštěnou musí zaznívati! 

Xenia

I turned to you with trust.
Oh do not speak so - I would have to blush.
Have patience, have pity on me!
Remember that you find me here horrified,
my soul befuddled with fear,
and that your jesting only grieves me!

Dmitry

Forgive me, I myself do not know what I am saying.
I am only overflowing with what is on my mind.
Never has my soul trembled so!
How can it be that you would be wounded
by that which has coursed
through by soul with such rapture?

Xenia

I am eager for warm sympathy.
Expressions of fiery love
are futile for an abandoned soul.

DIMITRIJ:

Že vábně zní ti v srdci plápol můj?
Ó milená! To slovo opakuj -
mně blahem neskonalým plní duši mou.

Dmitry

Your words fill my soul
with inexpressible bliss

XENIE:

Ó ustaň již! Studem se zardívám
za slova svá!
Hle, velebný ten chrám,
posvátnou hrobku světský hovor ruší!
Již jdu - naslouchat nechci slovům tvým!

DIMITRIJ:

Ó pověz mi, kde tebe hledat smím!

XENIE:

V Šujského domě ochrana mi přána.
Buď s Bohem již!

DIMITRIJ:

Jak chladný pozdrav tvůj!

XENIE:

Buď s Bohem již - a na mne pamatuj!

DIMITRIJ:

Já neloučím se s tebou - milovaná!

XENIE:

Buď s Bohem již! 

Xenia

Oh, cease now, I blush with shame
at your words!
Behold - this magnificent cathedral,
this sacred tomb, is disturbed by worldly talk!
I shall depart now. I wish not to hear your words!

Dmitry

Oh, tell me where I may seek you!

Xenia

In Shuysky's house I am afforded protection.
And now farewell!

Dmitry

How cold your farewell!

Xenia

Farewell now and remember me!

Dmitry

I am not parting with you forever, beloved!

Xenia

Farewell now!

5. výstup

ŠUJSKIJ:

Tiše za mnou spějte,
šumu nedělejte,
skryje nás ten chrám!
Zde nás neuslyší,
než na nebes výši
božský soudce sám

SPIKLENCI:

Tiše za ním spějme,
šumu nedělejme.
Zde nás neuslyší,
než na nebes výši
božský soudce sám.

ŠUJSKIJ:

Slyšte! - Zde před boží tváří
slyšte přísné pravdy hlas.
Probuďte se, muži,
zastyďte se včas!
Vzmužte se již k odporu!
Jménem pravoslavné Rusi,
Dimitrij že padnout musí,
přisáhněme ve sboru! 

Shuysky

Hear now! In this place before the face of God
hear the voice of relentless truth!
Awaken, men!
Be ashamed while there's still time!
Steel yourselves to resist
in the name of orthodox Russia.
Dmitry must fall.
Let us swear in consort! 

SPIKLENCI:

Jak, caru přísahati zmar?
Dřív důkaz podej nám,
kdo je náš car!

ŠUJSKIJ:

To ví Bůh sám!
Že Dimitrij to není - důkaz mám!
Svědky zavolati mohu,
přísahou k živému Bohu
stvrdit chci své udání.
Přišel jsem já do Ugliče,
u mrtvého careviče
chůvy lkaly v zoufání.
Viděl jsem trup jeho malý,
viděl, jak jej pochovali -
co vám více říci mám?
Hospodin má slyší slova,
zde u hrobu Ivanova
k přísaze hlas pozvedám! 

Conspirators

What, swear destruction to the tsar?
First give us proof!
Who is our tsar?

Shuysky

Only God knows!
But that he is not Dmitry I can prove!
I can call witnesses.
With an oath to the living God
I shall confirm my claim!
I went to Uglich.
Over the dead tsarevich
nurses wailed despondently.
I saw his little body,
saw how they buried it.
What more must I tell you?
The Lord hears my words.
Here by the tomb of Ivan
I raise my voice in oath! 

DIMITRIJ:

Nepřísahej!

SPIKLENCI a ŠUJSKIJ:

Kdo to volal nás?
Odkud zněl ten hlas?
Zda nás šálí sluch?

Hleďte, hleďte tam!
Jaký hrozný klam!
Ivanův to duch!

DIMITRIJ:

Nejsem přízrak zděšení,
nejsem plané vidění,
já jsem to, váš car a pán! 

Dmitry

Do not swear!

Conspirators and Shuysky

Who called us?
Whence came that voice?
Do our ears deceive us?

Look, look there!
What a horrid phantom!
The ghost of Ivan!

Dmitry

I am not a phantom, not an apparition.
I am not a false vision!
It is I, your tsar and lord!

ŠUJSKIJ a ČÁST SPIKLENCŮ:

Hoj, ty sám jsi v ruce naší,
hrozba tvá nás nezastraší,
padnout musí tyran sám!

VĚTŠINA SPIKLENCŮ:

Zpátky!
Ve chrámu prolít krev,
toť vzbudit boží hněv,
toť hrozný hřích!

ŠUJSKIJ a PRVNÍ ČÁST SPIKLENCŮ:

Nás nezastraší
a pomstě naší
teď nemine!

DRUHÁ ČÁST SPIKLENCŮ:

Zpátky, místo to je svaté,
hříchem krev tu prolévat!

ŠUJSKIJ a PRVNÍ ČÁST SPIKLENCŮ:

Hříchem živit plémě klaté,
vraha vlasti zachovat! 

Shuysky and part of the conspirators

Ha! You yourself are in our hands.
Your threat does not frighten us.
Our tyrant must fall!

Remaining conspirators

Back!
To spill blood in a church
is to arouse the wrath of God!
It is a dreadful sin!

Shuysky and part of the conspirators

You don't frighten us,
and now you won't escape
our revenge!

The other conspirators

Back! This is a holy place.
To spill blood here is a sin!

Shuysky and part of the conspirators

It is a crime to nurture this cursed breed,
to spare the murderer of our homeland. 

DIMITRIJ:

Na kolena padejte,
milost moji vzývejte,
ztrestám vás, váš car a pán!

PRVNÍ ČÁST SPIKLENCŮ:

Vraha jste spasili,
bratry jste zradili,
hanba vám!

DRUHÁ ČÁST SPIKLENCŮ:

Ó, care veliký,
pomiluj vinníky,
odpusť nám! 

Dmitry

Fall on your knees!
Beg for my mercy!
I, your tsar and master, shall punish you!
 


► 1st act
► 3rd act
► 4th act
► Information about the work