česky | English

dimitrij - libretto of the 1st act

final version of the libretto after 1883 revision; translation: David. R. Beveridge


1. výstup

SBOR LIDU:

Veliké hoře stihlo
matičku rodnou zem,
ó běda Rusi svaté
a pravoslavným všem!

Car Boris náhle skonal,
kdo bude carem nám,
kdo bude dobrým otcem
nám bědným sirotám?

Teď všude zuří boje,
nám hrozí ze všech stran,
již stojí polské voje
u naší Moskvy bran!

Že s nimi jest - tak praví -
Ivana cara syn, -
zda Dimitrij on pravý,
to zná sám Hospodin!

Ach, komu věřit máme?
Hospodi, slyš lid svůj,
k tobě se utíkáme,
nás hříšné pomiluj! 

SCENE 1

The People

Great sorrow has fallen
upon our mother, our native land.
Oh woe, woe to you holy Russia,
and to all Orthodox people!

Tsar Boris has suddenly died.
Who will be our tsar?
Who will be a good father
to us miserable orphans?

Battles are raging
everywhere.
Even now the Polish army
stands at the gates of our Moscow!

It is said that with them
is the son of Tsar Ivan!
Whether he is the true Dmitry,
only the Lord knows!

Oh, whom are we to believe?
Lord, hear your people!
To You we flee.
Have mercy on us sinners! 

PATRIARCHA:

Slyš mne, lide pravoslavný!

Všichni tvoji bojarové
přísahali v soboru
dětem vdovy Godunové
Xenii a Fjodoru.

Služte synu cara svého,
naděj naše mladý car -
snahám vraha vetřelého
svorně přísahejte zmar! 

Patriarch

Hear me, Orthodox people!

All your boyars
swore allegiance in the cathedral
to the children of Godunov's widow,
Xenia and Fyodor.

Serve the children of your tsar;
the young tsar is our hope.
In unity pledge destruction
to the strivings of the alien murderer! 

SBOR:

Svorně přísahejte zmar!

PATRIARCHA:

Zemřel Ivanův syn v mládí
v rukou chůvy plačící,
polský podvodník vás svádí,
chraňte se ho, věřící!

ČÁST LIDU:

Sláva Fjodorovi caru,
velikému gosudaru!

Chorus

In unity pledge destruction to the murderer!

Patriarch

Ivan's son died in infancy
in the arms of his weeping nurse.
The Polish pretender is deceiving you!
Be ware of him, oh believers!

1st chorus

Glory to Fyodor, the tsar,
our great caretaker! Glory! 

DRUHÁ ČÁST LIDU:

Nač nám Godunův,
nač nám tyranův?
Dimitrij pravý syn je Ivanův!

ŠUJSKIJ:

Muži, zapřísahám vás,
slyšte patriarchy hlas!
Rusové! Má Polák dát vám pána?
Pravoslavní, jaká pro vás hana!

ČÁST LIDU:

Podvodníka uznat, chraň vás Bůh!
Rozbojník to, polský dobrodruh!
Vzpoura jest to! Ohavná to zrada,
chopte zbraně, chceme cara mstít!

DRUHÁ ČÁST LIDU:

Váš car Boris velký hříšník byl,
careviče vlády pozbavil!
Soužila nás Borisova vláda,
nechcem syna jeho carem mít! 

2nd chorus

What are the Godunovs to us?
What need have we for tyrants?
Dmitry is the true son of Ivan!

Shuysky

Men, I implore you!
Hear the voice of the Patriarch!
Russians! Is a Pole to give you your master?
Orthodox Christians, what a disgrace for you!

1st chorus

Acknowledge the charlatan? God help you!
He is an outlaw, a Polish adventurer!
This is rebellion, an abominable treason.
Take up arms! We shall avenge the tsar!

2nd chorus

Your tsar Boris was a great sinner.
He deprived the tsarevich of his rule!
Boris's reign oppressed us.
We don't want his son as tsar! 

2. výstup

BASMANOV:

Slyš mne Moskvo! Země celá
Dimitra již uznala,
Moskva jen se uzavřela,
poctu svou mu nevzdala.

Přešly všechny naše voje
k Dimitrovu táboru,
chcete vésti marné boje,
setrvati ve vzdoru?

Před branami Moskvy stojí
pravý ruský carevič,
spěchá v náruč matky svojí,
spěchá Marfa synu vstříc!

VŠICHNI:

Marfa! Marfa! Velká kněžna!
Zná se k němu rodná máť!
Jej-li uzná, věřit chcem! 

SCENE 2

Basmanov

Hear me, Moscow! The whole land
has already accepted Dmitry.
Only Moscow has closed itself
and not paid him its homage.

All our armies have gone over
to Dmitry's camp.
Do you want to wage futile battles,
to continue in resistance?

Before the gates of Moscow stands
the true Russian tsarevich,
hurrying into the embrace of his mother.
Marfa is hastening to greet her son!

People

Marfa, the great princess,
acknowledges that she is his mother!
If she accepts him, we shall believe! 

BASMANOV:

Spějme caru poctu vzdát!

LID:

Spějme caru poctu vzdát!

3. výstup

ŠUJSKIJ:

V záhubu lid slepě uhání,
hluchou pouští zní mé volání!
Běda tobě, ruská země!

Klaňte se mu, kořte se mu,
samozvanci vetřelému,
v omámení svém!
Odvážná lest, hra tak smělá
s drzostí pyšného čela
zaslepí zrak všem! 

Basmanov

Let us hasten to pay homage to the tsar!

People

Let us hasten to pay homage to the tsar!

SCENE 3

Shuysky

The people are rushing blindly to destruction!
My calls fall on deaf ears!
Woe to you, Russia, woe!

Bow to him, humble yourselves before him,
the self-proclaimed alien,
in your stupor!
A bold trick, such a daring plot!
With haughty insolence
he blinds everyone!

SBOR (za scénou):

Ať zhynou Godunovi!
Smrt caru Fjodorovi!

ŠUJSKIJ:

Jaká změna v malé chvíli,
Borise jak v bázni ctili,
teď jej národ proklíná!
Hoj, ty samozvanče smělý,
táhni jenom u veselí,
pyšně vznášej hlavu svou!
Přijde také chvíle tvoje
a dá Bůh, že ruce moje
tím tvým trůnem zatřesou!

SBOR (za scénou):

Ať zhynou Godunovi! 

Chorus (offstage)

Death to the Godunovs!
Death to Tsar Fyodor!

Shuysky

What a change in a short time!
How they honoured Boris in fear!
And now the nation curses him.
Hey, you bold charlatan,
enjoy your merriment
and proudly raise your head!
Your time will come, too.
And, God willing, my hands
will shake that throne of yours!

Chorus (offstage)

Death to the Godunovs!

4. výstup

XENIE:

Pomoc! Slyšte! Smilování!
Kdes, ó Bože! Ty je spas!
Ne, ty neznáš slitování,
neslyšíš a ničíš nás!
Zní mi v duši mroucích lkání,
úpěnlivý matky hlas!

K nám chátra lidu vrazila
a matku, bratra vraždila;
"Ať zhynou Godunovi,
smrt caru Fjodorovi!"
tak volali; ó, co jsem zřela -
tu v krvi máť - tam zmíral brat! 

SCENE 4

Xenia

Help! Hear me! Have mercy!
Oh God, where are you! Save them!
No, you have no mercy.
You do not hear and you destroy us.
The laments of the dying sound in my soul!
The imploring voice of my mother!

A mob burst into our house
and murdered my mother and brother!
'Death to the Godunovs!
Death to Tsar Fyodor!'
Thus they cried and oh, what I beheld!
Here my mother in a pool of blood, there my brother dying!

SBOR (za scénou):

Ať zhynou Godunovi,
smrt caru Fjodorovi!

XENIE:

Zda slyšíte to volání?
Stíhají mne, hledají nás!

ŠUJSKIJ:

Však věrný meč nás ochrání,
já s vámi jsem a bráním vás!

Chorus (offstage)

Death to the Godunovs!
Death to Tsar Fyodor!

Xenia

Do you hear? They're calling again!
They are pursuing me, searching for us!

Shuysky

My faithful sword will protect us!
I am with you and shall defend you!

5. výstup

SBOR:

Hle, vzešlo jasné slunce
nad celou ruskou zem,
a doba klidu vzejde
a blahá spása všem!
Náš pán a dědic pravý,
náš car se navrací,
s důvěrou se naše zraky
k němu obrací.
Jej uzná rodná máť,
jej uzná celá zem,
i vzejde doba klidu
a blahá spása všem!

SCENE 5

The People

Behold, a golden sun has risen
over the whole land of Russia,
and a time of peace
and blessed salvation will come for all.
Our lord, the true heir,
our tsar is returning!
With confidence our gazes
turn toward him!
The mother who bore him acknowledges him!
The whole land acknowledges him!
 

DIMITRIJ:

Buď žehnán, slávy naší památníku,
buď žehnán, Kemle, pýcho otčiny!
Ty schránko carů, světců, mučenníků,
tys minulosti naší svatyní!
Ty, srdce Ruska, k tobě-li spěcháme,
v nadšení blahem dmou se prsa nám,
svatá jsou místa, v něž se ubíráme,
a svatý prach, ve kterém poklekám!

SBOR:

On jistě našich carů
je dědic vznešený. 

Dmitry

Bless you, oh monument to our glory!
Bless you, Kremlin, pride of our fatherland,
the tomb of tsars, saints, and martyrs.
You are the shrine of our past!
You are the heart of Russia. When we hasten to you
our breasts swell with blessed zeal!
Holy are the places we enter,
the soil on which we kneel.

The People

Surely he is the noble heir
of our tsars! 

DIMITRIJ:

Praotců duch nechť žehná svého syna,
by vládnout mohl k blahu národu,
buď se mnou provždy milost Hospodina,
požehnat rač on mému příchodu!
Já svatě přísahal jsem v duchu sobě,
že, zvítězím-li v boji nad vrahy,
chci slávu Rusi množit v každé době;
buď, Moskvo, svědkyní mé přísahy!

MARFA:

Jak velký v nadšení,
jak myslí vznešený!
Ó, blahé tušení,
toť syn můj ztracený!
Já našla poklad svůj,
mé dítě, syn to můj!

Dmitry

May the spirit of the ancient fathers bless their son,
that he may always govern for the good of the nation.
May the grace of the Lord be with me always,
and may He bless my coming!
I made a solemn oath to myself
that if I triumphed in the battle over the murderers
I would multiply Russia's glory at all times.
Moscow, be witness to my oath!

Marfa

How great in his ardour,
how noble in his thoughts!
O blessed hope -
that this is my lost son!
I have found my treasure,
my child, my son!

SBOR a BASMANOV:

Bůh žehná jeho příchodu!
Jak láskou k vlasti zdaru
a láskou k národu
on hárá v nadšení!
On jistě našich carů
jest dědic vznešený!

The People and Basmanov

Surely he is the noble heir
of our tsars!

LID:

Hle, Marfa kráčí k nám!

BASMANOV:

Nechť syn je s matkou sám!

The People

Behold, Marfa is coming to us!

Basmanov

Leave the son alone with his mother!

6. výstup

DIMITRIJ:

Matko, drahá matko!

MARFA:

Bože můj - jsem zničena!

DIMITRIJ:

Ó, přiviň mne k sobě, matko milená!

MARFA:

Vstaňte, kníže!

DIMITRIJ:

Kníže? - Slova strašlivá!
Ó, promluv tak, jak matka mluvívá.
Ó potěš dítě své
v pohledu laskavém,
zda žádný lásky hlas
nemluví v srdci tvém? 

SCENE 6

Dmitry

Mother! Dear mother!

Marfa

My God, I am shattered!

Dmitry

Oh wrap me in your arms, beloved mother!

Marfa

Arise, prince!

Dmitry

Prince! What frightful words!
Oh, speak to me as a mother speaks!
Oh, please your child
with a loving glance!
Does no voice of love
speak in your heart?

MARFA:

V mém srdci mrtvo jest,
jej žalost zničila,
ó žel, své naděje,
již jsem je pohřbila!

DIMITRIJ:

Ubohá matko má,
krutý tvůj osud byl,
že srdce tvé nešťastné
o lásku oloupil!

MARFA:

Pravdivý jeho žal
mou duši rozrývá,
boj zuří v duši mé
a muka strašlivá! 

Marfa

My heart is dead.
Woe has destroyed it.
Alas, I have buried
my hopes!

Dmitry

Oh, please your child
with a loving glance!
Does no voice of love
speak in your heart?

Marfa

His grief is genuine.
It rends my soul apart.
A struggle rages in my soul,
and frightful torture!

DIMITRIJ:

Vše, co jsi trpěla,
chci láskou nahradit,
chci choré srdce tvé
k životu omladit!

Na trůn tě povznesu,
chci otrok býti tvůj,
jenom mne matičko,
přiviň a pomiluj!

MARFA:

V mladistvém nadšení,
že syn můj, věří sám;
v té děsné úzkosti,
Bože, co počít mám?

Dmitry

For all that you have suffered
I wish to compensate you with love.
I want to bring your sick heart
to life and rejuvenate it!

I shall raise you to glory.
I want to be your slave.
Only, dear mother,
embrace me and have mercy on me!

Marfa

In his youthful zeal
he believes himself to be my son.
In this terrible anxiety,
God, what am I to do?

DIMITRIJ:

Na trůn tě povznesu
navzdory vrahům tvým,
já bídné škůdce tvé
hněvem svým rozdrtím!
Trůn svatý otců mých
byl dobyt zločiny,
však pomsta stihne již
ty bídné zlosyny! 

 
MARFA:

Hoj, vášeň divoká
burácí srdcem mým,
to stará nenávist,
nenávist plamenná
se hlásí k právům svým!
Toť chvíle kýžená -
tak dlouho mučena
přec budu pomstěna!

BASMANOV:

Zda pozná dítě své
a k srdci přivine!
Pak vzejde blahý mír,
svár krutý pomine!
Ó, Rusi ubohá!
Ó, drahý lide můj!
Okamžik jediný
rozhodne osud tvůj! 

 
MARFA:

Mé dítě! - Synu můj!

SBOR a BASMANOV:

Jej uznává!
Cařice jej uznává,
matka syna poznává!
On jest synem Ivana,
buď ta chvíle žehnána!
Žehnán budiž příchod tvůj,
v prachu vidíš národ svůj,
děti svoje pomiluj!

PATRIARCHA, BOJAŘI a KNĚŽÍ:

Matka syna uznává,
odpor náš tu přestává!
On jest synem Ivana,
buď ta chvíle žehnána!
Otevři se, Kremle náš,
pána svého uvítáš! 

Marfa

My child! My son!

Basmanov and People

The tsarina accepts him!
The mother recognises her son!
May this moment be blessed!
Bless you, son of Ivan!
Blessed be your coming!
You behold your nation in the dust.
May this moment be blessed!
Blessed be your coming!

Patriarch, Boyars, Priests

The mother accepts him as her son.
Our resistance is at an end!
He is Ivan's son.
May this moment be blessed!
Open, oh our Kremlin!
Welcome your lord! 

ŠUJSKIJ:

Za syna jej vydává,
podvodnka uznává!
Kletbou budiž stíhána
ženy šalba prohnaná!
Běda tobě, lide náš,
před padouchem poklekáš!

DIMITRIJ:

Slovo sladké - matku mám!
Jakým štěstím oplývám!
Křídla rostou, letím výš,
cíl své touhy stíhám již -
mladý orle, jaký ples!
Výš můj duchu, výš se nes!

Shuysky

She presents him as her son.
She accepts the pretender!
May this woman's cunning deceit
by plagued by a curse!
Woe to you, our people!
You are kneeling before a villain!

Dmitry

Oh, sweet word! I have a mother!
With what joy I am overflowing!
Now I shall achieve my cherished aim!
My wings grow, I fly higher,
a young eagle, what rapture!
Higher, my spirit, soar higher!

MARFA:

Dítě pomsty - synu můj!
Touha duši prochvívá,
rozkoš skladká, blaživá.
K výši zrak můj pozírá,
nový svět mi otvírá
sladké slovo - synu můj!

Marfa

Child of vengeance, my son!
Longing trembles through my soul,
a longing powerful and enticing!
My gaze turns to the heights.
A new world is opened before me
by those sweet words: my son!


► 2nd act
► 3rd act
► 4th act

► Information about the work